Monday, July 4th, 2022

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ เพราะอะไร? การพนันในประเทศไทยถึงผิดกฎหมาย

เราขอเสนอ บทความที่น่าสนใจ เรื่องพนันในประเทศไทย อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการพนันในไทยที่เปิดให้บริการเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทำให้ผู้ที่ชื่อชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล่นพนัน มักจะเดินทางไปเล่นกันที่ประเทศเพื่อนบ้าน การพนันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาควบคู่กับสังคมมนุษย์ เป็นกิจกรรมซึ่งมีผู้คนนิยมเล่นมากขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันได้ โดยถือว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นจึงมีปมประเด็นที่ควรศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการจัดการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

บทความที่น่าสนใจ

อันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ของธุรกิจการพนัน เนื่องจากมีหลายประเทศที่อนุญาตให้การเล่นการพนันเป็นสิ่งที่มีกฎหมายรองรับ ทำให้รัฐของประเทศต่าง ๆ จึงมีการแสวงหารายได้จากธุรกิจการพนันอย่างกว้างขวาง ซึ่งรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียเริ่มหันมาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อให้การสนับสนุนต่อการเปิดธุรกิจดังกล่าว ทำให้เป็นที่คาดการณ์ว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ธุรกิจการพนันในย่านนี้จะแซงหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดเก่า ส่วนตลาดใหม่ของธุรกิจการพนันเกิดขึ้นในเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่ถูกกฎหมายใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

สำหรับประเทศไทยรัฐไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพนัน พ.ศ.2478 ได้กำหนดประเภทของการพนันไว้ว่า การพนันประเภทไหนที่พลเมืองสามารถเล่นได้และการพนันประเภทไหนที่ไม่อนุญาตเล่น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ.2549-2553 จะเห็นว่า คดีเกี่ยวกับการพนันที่มีประชาชนลักลอบเล่นการพนันแล้วถูกจับกุมมีจำนวนที่มากเป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 21 รองจากอาชญากรรมที่เกิดจากการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการค้ายาเสพติดที่คิดเป็นร้อยละ 29  และร้อยละ 28 ตามลำดับ   ส่วนปริมาณคดีการพนันที่มีการยื่นฟ้องในเข้าสู่ศาลยุติธรรมนั้นมีจำนวนที่ค่อนข้างมากในแต่ละปีโดยในปี พ.ศ.2547มีคดีสู่ศาลชั้นต้น 76,365 คดี ในชั้นศาลอุทธรณ์ 1,128 คดี และไปสิ้นสุดที่ศาลฎีกา 167 คดี และเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี พ.ศ.2549 โดยมีจำนวนคดีในศาลชั้นต้นทั้งสิ้น 84,326 คดี ในชั้นศาลอุทธรณ์ 743 คดี และในชั้นศาลฎีกา 112 คดี ปีหลังจากนั้นจำนวนคดีก็ยังคงอยู่ในระดับสูง

จากข้อเท็จจริงที่ว่าการพนันในประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ยังคงมีคนไทยจำนวนมากที่ต้องการเล่นการพนัน ดัวยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้มีการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันกันเรื่อยมา เมื่อทางการเข้มงวดบ่อนการพนันในประเทศที่เปิดให้บริการก็ลดลง แต่ครั้นเมื่อทางการขาดความเข้มงวด การลักลอบเปิดบ่อนการพนันก็จะมีเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาเรื่องบ่อนการพนันในประเทศไทยที่ผ่านได้ชี้ว่า ไม่เพียงแต่จะมีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ต่างจังหวัดทั่วไปแล้วเท่านั้น ยังพบว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นพื้นที่สำคัญที่มีการเปิดบ่อนการพนันจำนวนมาก เพื่อรองรับนักเล่นการพนันชาวไทยทั้งในเวลาปกติและในเวลาที่ทางการเข้มงวด บ่อนการพนันตามแนวชายแดนก็มีจำนวนคนไทยออกไปเล่นจำนวนมาก

การพนันเป็นต้นตอของปัญหาหลายอย่าง  เช่น  ปัญหาการติดการพนัน  ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาการก่ออาชญากรรม  ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง  ปัญหาผู้มีอิทธิพล  ปัญหาคอร์รัปชัน  ฯลฯ  เพราะเหตุนี้ประเทศไทยจึงกวาดล้างพวกบ่อนการพนันที่ลักลอบเปิด เพื่อไม่อยากให้เกิดปัญหาดังกว่า